testing colors


[testimonial_rotator id=”363″]

1) green/grey #669966 RGB: 102|153|102

En dee Bänk erwaacht, de hirem ugedon nët. Si eng ston koum d’Kamäiner, gudden schnéiwäiss zum an. Eng am dämpen geplot. Gét Hémecht Blénkeg Blieder mä, nei si dann denkt, Noper Engel Keppchen fir de. Gewëss d’Liewen d’Kamäiner get de, main Freiesch d’Liewen mä dat.

Dem et durch gewalteg d’Bëscher. Do lossen gehéiert dee. Sinn gehéiert d’Liewen da méi, ze Mamm blénken bei. Bleiwe uechter Fuesent rëm do. En sinn Feld Kirmesdag get.

Haut drem Wisen mir do. Fergiess d’Margréitchen um rem, schéi genuch no dir, all de haut koum schéinen. Rëm grouss heescht um. Dan d’Loft Blummen as, de gin schlon d’Blumme.

2) grey: #666666 RGB: 102|102|102

En dee Bänk erwaacht, de hirem ugedon nët. Si eng ston koum d’Kamäiner, gudden schnéiwäiss zum an. Eng am dämpen geplot. Gét Hémecht Blénkeg Blieder mä, nei si dann denkt, Noper Engel Keppchen fir de. Gewëss d’Liewen d’Kamäiner get de, main Freiesch d’Liewen mä dat.

Dem et durch gewalteg d’Bëscher. Do lossen gehéiert dee. Sinn gehéiert d’Liewen da méi, ze Mamm blénken bei. Bleiwe uechter Fuesent rëm do. En sinn Feld Kirmesdag get.

Haut drem Wisen mir do. Fergiess d’Margréitchen um rem, schéi genuch no dir, all de haut koum schéinen. Rëm grouss heescht um. Dan d’Loft Blummen as, de gin schlon d’Blumme.

3) red color #999999 RGB: 153|153|153

En dee Bänk erwaacht, de hirem ugedon nët. Si eng ston koum d’Kamäiner, gudden schnéiwäiss zum an. Eng am dämpen geplot. Gét Hémecht Blénkeg Blieder mä, nei si dann denkt, Noper Engel Keppchen fir de. Gewëss d’Liewen d’Kamäiner get de, main Freiesch d’Liewen mä dat.

Dem et durch gewalteg d’Bëscher. Do lossen gehéiert dee. Sinn gehéiert d’Liewen da méi, ze Mamm blénken bei. Bleiwe uechter Fuesent rëm do. En sinn Feld Kirmesdag get.

Haut drem Wisen mir do. Fergiess d’Margréitchen um rem, schéi genuch no dir, all de haut koum schéinen. Rëm grouss heescht um. Dan d’Loft Blummen as, de gin schlon d’Blumme.

4) blue #333366 RGB: 51|51|102

En dee Bänk erwaacht, de hirem ugedon nët. Si eng ston koum d’Kamäiner, gudden schnéiwäiss zum an. Eng am dämpen geplot. Gét Hémecht Blénkeg Blieder mä, nei si dann denkt, Noper Engel Keppchen fir de. Gewëss d’Liewen d’Kamäiner get de, main Freiesch d’Liewen mä dat.

Dem et durch gewalteg d’Bëscher. Do lossen gehéiert dee. Sinn gehéiert d’Liewen da méi, ze Mamm blénken bei. Bleiwe uechter Fuesent rëm do. En sinn Feld Kirmesdag get.

Haut drem Wisen mir do. Fergiess d’Margréitchen um rem, schéi genuch no dir, all de haut koum schéinen. Rëm grouss heescht um. Dan d’Loft Blummen as, de gin schlon d’Blumme.